دریچه اتاق عمل سوراخ دار

  • این دریچه به نام دریچه اتاق عملی سوراخ دار نیز شناخته شده است.
  • دریچه هوای اتاق عمل برای هوار سانی هوای محیط هایی که نیاز به تهویه بدون وقفه دارند به کار می روند.
    جنس این دریچه هوا کاربردی می تواند از آلومینیوم و یا گالوانیزه باشد.
  • این دریچه مشبک است و دارای سوراخ های بسیار ریزی می باشد.