دریچه اگزاست

دریچه هوا در انواع خطی، سقفی و دیواری وجود دارد. امروزه هرکدام از انواع دریچه هوا با توجه به نوع کاربرد مورد استفاده قرار می گیرند. دریچه های هوایی در برخی از شرایط مسطح و در برخی از شرایط دیگر دارای قوس هستند.

دسته: