دریچه قوس دار

  • مناسب برای معماری های مدرن
  • دریچه هوا قوس دار طولی
  • دریچه هوا قوس دار عرضی