دریچه گرد بلندگویی

  • مورد استفاده در مکان هایی با ارتفاع سقف معمولی
  • توزیع هوا به صورت آرام و متعادل
  • شکلی شبیه به بلندگو