شوتینگ زباله | شوتینگ نخاله

بالا آمدن ورود پریز
120 سانتی‌متر 70 در 90 سانتی‌متر  45 سانتی‌متر